1. Công văn số 1148/SGDĐT-GDTXCN của Sở GD&ĐT Khánh Hòa ngày 01 tháng 06 năm 2018 về phối hợp tổ chức thi đào tạo tin học >> Download <<

2. Công văn số 1457/SLĐTBXH-DN ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Sở LDTB&XH về phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT >> Download <<

3. Đề thi mẫu Ứng dụng CNTT cơ bản >> Download <<

4. Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản >> Download <<

5. Tài liệu ôn tập thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản - phần 1 >> Download <<

6. Tài liệu ôn tập thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản - phần 2 >> Download <<

7. Phần mềm luyện thi >> Download << Mật khẩu giải nén:  0886140140