1. Lịch sử thành lập:

  QUYẾT ĐỊNH 

  V/v thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ phần mềm 

  2018 05 25 10.02.17 (1) Min

 2. Chức năng nhiệm vụ:

  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ phần mềm

  2018 05 25 10.02.25 (2) Min

 3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng chủ yếu:
  Click xem ngay: https://ictntu.com/wp-content/uploads/2018/05/Các-điều-kiện-đảm-bảo-chất-lượng-chủ-yếu.pdf