TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
Hotline: 0886 140 140         Email: thu@ttmt.edu.vn
 
  CHUYÊN MỤC ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo
Đăng ký trực tuyến
Bảng giá
Lịch thi và kết quả thi
Phần mềm thi trắc nghiệm
Thông báo chiêu sinh
Văn bản quy định
   
  PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
Phòng máy thực hành
Lịch phòng máy
Nội quy phòng máy
Mẫu giấy đăng ký
   
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
LỚP TIN HỌC CƠ BẢN
 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức:
- Tiếp thu những kiến thức cơ bản về tin học
- Thực hiện được cách cài đặt chương trình Windows.
- Thực hiện được các thao tác bắt đầu và kết thúc một buổi làm việc trong HĐH Windows.
- Hiểu và làm được các thao tác cơ bản để soạn thảo văn bản trong Word và các thao tác tính toán trên bảng tính Excel.
- Có khả năng thực hiện trình diễn một bảng thuyết trình hoặc các dự án.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng soạn thảo văn bản trong Word và khi thực hiện thao tác tính toán trên bảng tính Excel.
- Có khả năng khai thác các chương trình ứng dụng chạy trên môi trường Windows.
3. Thái độ:
- Có ý thức bảo quản thiết bị học tập.
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực.
  II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu 
Thời gian đào tạo           : 03 tháng.
          Thời gian học tập           : 12 tuần.
Thời gian thực học                   : 300 giờ.
Lý thuyết              : 62  giờ.
Thực hành : 222 giờ .
Thời gian ôn kiểm, kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ (trong đó thời gian kiểm tra kết thúc khóa học 05 giờ).  
  III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
MMH,
Tên môn học Thời gian đào tạo:(giờ)
TS L.Thuyết T.hành K.tra
MH1 Làm quen với máy vi tính 20 05 14 01
MH2 Microsoft Word 150 30 115 05
MH3 Microsoft Excel 110 20 85 05
  Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học 20 07 08 05
  Tổng cộng 300 62 222 16
 
 • Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng người học. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học
 • Kết thúc mỗi môn học môn học người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra kết thúc môn học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
LÀM QUEN VỚI MÁY VI TÍNH
 
Mã môn học: MH01
Thời gian môn học:  20h  (Lý thuyết: 5 h, Thực hành: 14 h, kiểm tra 1 h)
I. MỤC TIÊU MÔN HỌC
    Học xong môn học này người học có khả năng:
          - Làm quen và biết được các bộ phận trong máy vi tính
          - Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản về chuột và bàn phím
          - Thực hiện các thoa tác về ổ đĩa, thư mục và các chức năng liên quan đến Desktop.
          - Xữ lý các sự cố thông thường
II. NỘI DUNG MÔN HỌC
   1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong môn học Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
1 Mở đầu 1 1 0 0
2 Chuột và bàn phím 5 1 4 0
3 Thư mục và ổ đĩa 5 1 4 0
4 Desktop 4 1 3 0
5 Xữ lý sự cố 4 1 3 0
6 Kiểm tra kết thúc môn học 1 0 0 1
  Tổng cộng 20 5 14 1
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:
Chương1:  Làm quen với chuột và bàn phím
 Mục tiêu: 
          Tìm hiểu về cấu trúc của các bàn phím cơ bản hiện nay, làm quen với các loại chuột máy tính và các thao tác liên quan tới chuột
Nội dung:
1. Phân loại bàn phím, cách sử dụng
2. Phân loại chuột.
3. Các thao tác nhấn chuột
 
Chương 2: Thư mục và ổ đĩa
 Mục tiêu: 
Tìm hiểu về ổ đĩa cứng và các thư mục con trong ổ đĩa, các thao tác về tạo, sữa, xóa, copy, di chuyển thư mục.
Nội dung:
1. Khái niệm và cấu trúc hoạt động của đĩa cứng
2. Thư mục con và các thao tác liên quan
 
Chương 3: Desktop
 Mục tiêu: 
Tìm hiểu về giao diện Desktop, thanh thực đơn Start, và thanh tác vụ.
Nội dung:
1. Desktop, thay đổi hình nền
2. Thanh thực đơn Start và thanh tác vụ
             Chương 4: Xữ lý sự cố
 Mục tiêu: 
Xữ lý các sự cố cơ bản trong Windows.
Nội dung:
Tìm hiểu sự cố
Các sự cố về thư mục, tập tin, ..
III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1) Vật liệu:
 • Vài bộ phận của máy tính như chuột, bàn phím,...
2) Nguồn lực khác:
 • Máy chiếu Overhead Projector.
 • Máy chiếu băng hình.
IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về kiến thức:
          Bằng bài kiểm tra trắc nghiệm  hoặc tự luận, người học cần đạt được các yêu cầu sau:
          - Thành thạo các thao tác máy tính
          - Chỉnh sữa các thao tác liên quan tới thư mục.
          - Thực hiện các chức năng lện trên Desktop
          - Xữ lý các sự cố thông thường.
2. Về kỹ năng:
Bằng sự quan sát cơ bản kiểm tra đạt được các yêu cầu sau:
- Thành thạo trong thao tác
- Thực hiện nhanh nhẹn, không run tay khi bấm chuộtm, bàn phím.
3.Về thái độ:
          Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
 • Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
 • Ham học hỏi và tìm tòi thêm những cái mới.
 
CHƯƠNG TRÌNH  MÔ-ĐUN/MÔN HỌC : MICROSOFT WORD
 
Mã số môn học: MĐ2
Thời gian môn học:  150 h;       (Lý thuyết: 30 h, Thực hành: 115 h, kiểm tra 5 h)
I. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
          Học xong mô-đun này người học có khả năng:
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word.
- Canh chỉnh văn bản đúng với quy cách quy định.
- Chỉnh sữa văn bản hợp lý theo từng yêu cầu cụ thể.
II. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong
môn học/môn học
Thời gian
Tổng số  
thuyết
Thực hành Kiểm
 tra
1 Làm quen với Word 10 2 8  
2 Các thao tác về tập tin 20 5 15  
3 Chỉnh sữa đoạn văn bản 30 6 24  
4 Bảng biểu 30 4 26  
5 Các thao tác nâng cao 40 8 32  
6 In ấn văn bản 15 5 10  
7 Kiêm tra kết thúc môn học 5 0 0 5
  Cộng 150 30 115 5
 
2 Nội dung chi tiết
Bài 1: Làm quen với Microsoft Word (10 h)                                                
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
- Mở đóng file văn bản
- Biết được công dụng của các thanh chức năng trong word.
- Biết các phím thông dụng trong Word và con trỏ
- Phương pháp đánh tiếng việt có dấu.
Nội dung                                          :
1: Khởi động và thoát Word
2: Các thanh chức năng
3: Các phìm thông dụng
4: Quy tắc gõ tiếng việt có dấu
Bài 2: Các thao tác về tập tin                                        
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
 • Tạo mới được các file văn bản
 • Lưu các fiel văn bản sau khi đã soạn thảo xong
 • Mở các file văn bản đã tồn tại trong ổ đĩa
Nội dung:
1: Tạo mới được các file văn bản
2: Lưu các fiel văn bản sau khi đã soạn thảo xong
3: Mở các file văn bản đã tồn tại trong ổ đĩa
 
Bài 3: Chỉnh sữa đoạn văn bản (30h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
          - Chỉnh sữa các thao tác liên quan tới font chữ như màu chữ, cở chữ, kiểu chữ,...
          - Canh lề văn bản, trái, phải, giữa, hai bên.
Nội dung:
1: Định dạng chữ
2: Màu sắc của chữ, nền chữ
3: Canh lề văn bản
Bài 4: Bảng biểu (30 h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
 • Kẻ bảng thành thạo
 • Thêm, xóa cột, dòng, ô
 • Trộn ô
 • Tách ô
 • Thay đổi đường viền, màu sắc cho bảng
Nội dung:
1: Tạo bảng biểu bằng thanh công cụ và thực đơn
2: Thêm xóa, cột, dòng, ô
3: Trộn ô, tách ô
4: Chỉnh sữa bảng biểu, tạo kiễu đường viền, màu sắc,..
 
Bài 5: Các thao tác nâng cao (40 h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
 • Vẽ các hình thông dụng như hình vuông hình tròn và các hình khác
 • Tạo chữ nghệ thuật cho văn bản
 • Chia cột, tạo chữ Drop Caps, đặt Tabs,...
 • Chèn hình vào văn bản
Nội dung:
1: Thanh công cụ vẽ Drawing
2: Tạo chữ nghệ thuật WordArt
3: Chia cột cho văn bản
4: Tạo chữ lớn đàu dòng DropCaps và đặt Tabs
5: Chèn hình vào văn bản
Bài 6: In ấn văn bản (20 h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
          - Chỉnh sữa lề văn bản
          - Chỉnh sữa trang giấy ngang, giấy dọc
          - In văn bản
Nội dung:
1: Chỉnh sữa lề cho văn bản
2: Chỉnh sữa trang in
3: Cách in văn bản
 
III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1) Dụng cụ và trang thiết bị:
 • Máy chiếu projector.
2) Học liệu
 • Giáo trình
 • Tài liệu hướng dẫn người học.
 • Tài liệu tham khảo
IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về kiến thức:
          Bằng bài kiểm tra trắc nghiệm  hoặc tự luận, người học cần đạt được các yêu cầu sau:
          - Chỉnh sữa văn ban
          - Chỉnh sữa các thao tác liên quan tới font chữ.
          - Kẽ bảng thành thạo
          - Vẽ các hình Drawing
          - Chia cột, tạo chữ lớn, đặt Tabs
2. Về kỹ năng:
Bằng sự quan sát cơ bản kiểm tra đạt được các yêu cầu sau:
- Thành thạo trong thao tác
- Thực hiện nhanh nhẹn, không run tay khi bấm chuột, bàn phím.
3.Về thái độ:
          Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
 • Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
 • Ham học hỏi và tìm tòi thêm những cái mới.
V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
          - Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề,
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Dùng máy chiếu PROJTOER hoặc tranh treo tường giới thiệu từng thao tác cụ thể trên máy tính cho học sinh quan sát.
- Đặt vấn đề nêu câu hỏi, gợi ý để học sinh tham gia xây.
- Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm để có thể giúp đỡ lẫn nhau
- Giáo viên thường xuyên uốn nắn các thao tác để giúp học sinh hoàn thiện hơn trong xữ lý văn bản
 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
                   - Làm quen với Word
                   - Các thao tác về tập tin
                   - Chỉnh sữa đoạn văn bản
                   - Bảng biểu
                   - Các thao tác nâng cao
 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MICROSOFT EXCEL
Thời gian: 110 h  (Lý thuyết 20 h,Thực hành 85 h, Kiểm tra 5 h)
 
I. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT MÔN HỌC
  Là môn học chính trong chương trình đào tạo nghề Tin học văn phòng trình độ sơ cấp nghề .
II. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong môn học này, học sinh có khả năng:
Có kiến thức về bảng tính điện tử tự động
Có thể thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản về tính toán.
Thực hiện được các công việc để tính bảng lương, điểm trung bình.
Có tính cẩn thận, chính xác.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong
môn học/MÔN HỌC
Thời gian
Tổng số  
thuyết
Thực hành Kiểm
 tra
1 Làm quen với Excel 10 2 8  
2 Các thao tác về tập tin 20 3 17  
3 Chỉnh sữa văn bản trong bảng tính 20 5 15  
4 Các hàm thông dụng 30 4 26  
5 Các hàm nâng cao 15 4 11  
6 In ấn bảng tính 10 2 8  
7 Kiêm tra kết thúc môn học 5 0 0 5
  Cộng 110 20 85 5
 
2 Nội dung chi tiết
Bài 1: Làm quen với Microsoft Excel (10 h)                                                
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
- Mở đóng chương trình bảng tính excel
- Biết được công dụng của các thanh chức năng trong Excel.
- Biết các phím thông dụng trong Excel.
Nội dung:
1: Khởi động và thoát Excel
2: Các thanh chức năng
3: Các phím thông dụng
 
Bài 2: Các thao tác về tập tin ()                                         
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
 • Tạo mới được các file bảng tính
 • Lưu các file bảng tính sau khi đã thực hiện xong
 • Mở các file bảng tính đã tồn tại trong ổ đĩa
Nội dung:
1: Tạo mới được các file bảng tính
2: Lưu các file bảng tính sau khi đã thực hiện xong
3: Mở các file bảng tính đã tồn tại trong ổ đĩa
 
Bài 3: Chỉnh sữa văn bản trong bảng tính (30h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
          - Chỉnh sữa các thao tác liên quan tới font chữ như màu chữ, cở chữ, kiểu chữ,...
          - Canh lề văn bản, trái, phải, giữa, hai bên.
          - Làm khung viền cho các hàng và cột trong bảng tính
Nội dung:
1: Định dạng chữ
2: Màu sắc của chữ, nền chữ
3: Khung viền cho hàng, cột
Bài 4: Các hàm thông dụng (30 h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
 • Khái niệm về hàm
 • Khái niệm về địa chỉ ô, vùng, địa chỉ tương đối, tuyệt đối
 • Các hàm cơ bản: Sum, Left, right, Average, Round, Rank, Max, Min, If, Count, các hàm ngày tháng,…
Nội dung:
1: Khái niệm hàm
2: Khái niệm địa chỉ
3: Các hàm thời gian
4: Hàm tính toán
5: Hàm về chuổi
6: Hàm điều kiện
Bài 5: Các hàm nâng cao (20h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
 • Sử dụng các hàm nâng cao để tính toán trong bảng tính
 • Hàm dò tìm, tham chiếu dòng cột
Nội dung:
1: Các khái niệm cơ bản
2: Hàm tham chiếu cột Vlookup
3: Hàm tham chiếu dòng Hlookup
Bài 6: In ấn bảng tính (20 h)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
          - Chỉnh sữa lề trang giấy
          - Chỉnh sữa trang giấy ngang, giấy dọc
          - In văn bản
Nội dung:
1: Chỉnh sữa lề cho văn bản
2: Chỉnh sữa trang in
3: Cách in văn bản
 
III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1) Dụng cụ và trang thiết bị:
 • Máy chiếu projector.
2) Học liệu
 • Giáo trình
 • Tài liệu hướng dẫn người học.
 • Tài liệu tham khảo
IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về kiến thức:
          Bằng bài kiểm tra trắc nghiệm  hoặc tự luận, người học cần đạt được các yêu cầu sau:
          - Viết thành thạo các hàm và cấu trúc hàm
          - Chỉnh sữa các thao tác liên quan tới font chữ.
          - Chỉnh sữa khung viền
          - Tính toán được bảng lương, bảng điểm,..
2. Về kỹ năng:
Bằng sự quan sát cơ bản kiểm tra đạt được các yêu cầu sau:
- Thành thạo trong thao tác
- Thực hiện nhanh nhẹn, không run tay khi bấm chuột, bàn phím.
3.Về thái độ:
          Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
 • Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
 • Ham học hỏi và tìm tòi thêm những cái mới.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
          - Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề,
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Dùng máy chiếu PROJTOER hoặc tranh treo tường giới thiệu từng thao tác cụ thể trên máy tính cho học sinh quan sát.
- Đặt vấn đề nêu câu hỏi, gợi ý để học sinh tham gia xây.
- Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm để có thể giúp đỡ lẫn nhau
- Giáo viên thường xuyên uốn nắn các thao tác để giúp học sinh hoàn thiện hơn trong xữ lý văn bản
 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
                   - Khái niệm hàm
                   - Viết đúng cấu trúc hàm
                   - Xác định vùng ô, địa chỉ.
 
LỚP TIN HỌC NÂNG CAO
Đang cập nhật .....
 
   
 
TRUNG TÂM NC&PT CỘNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hóa
Điện thoại: 0913 486 127  -  0583 833 919
Email: thu@ttmt.edu.vn
Đăng nhập quản trị